جنگ مرورگرها

نبرد نابرابر مرورگرها؛ تفسیر آمار دانلود و استفاده از مرورگرها چه کاربردی دارد؟

/browser-war

تفسیر آمارهای مربوط به نصب و به‌کارگیری مرورگرها نشان می‌دهد که فقط قوانین ضدانحصار می‌توانند به این نبرد نابرابر خاتمه دهند.