ربات

دانشمندان چینی از ساخت هوش مصنوعی با توانایی خواندن ذهن خبر می‌دهند

/artificial-intelligence

دانشمندان چینی می‌گویند نوعی هوش مصنوعی توسعه داده‌اند که می‌تواند ذهن انسان را بخواند و وفاداری شهروندان چین به حزب کمونیست را بررسی کند.