پارچه هوشمند

پارچه هوشمند مایکروسافت می‌تواند اشیاء و ژست‌های حرکتی را تشخیص دهد

/smart-fabric-microsoft

مایکروسافت پتنتی برای پارچه‌ای هوشمند ثبت کرده است که می‌تواند اجسام و ژست‌های حرکتی را تشخیص دهد.