bill gates

بیل گیتس با اختصاص بخشی از ثروتش به خیریه‌ها از فهرست ثروتمندترین افراد دنیا خارج می‌شود

/bill-gates-forgiveness

بیل گیتس متعهد شده که با تخصیص دادن ثروتش به اقدامات خیرخواهانه، سرانجام از فهرست ثروتمندترین افراد دنیا خارج شود. او اکنون چهارمین فرد ثروتمند در دنیا است.